Lepa Brena novac od prodaje Granda uložila u biznis kome se niko nije nadao!

Sve je iznenadila

Lepa Brena
ScreenShot Youtube

Le­pa Bre­na od pro­da­je „Grand pro­du­k­ci­je“ za­ra­di­la je vi­še od 15 mi­lio­na evra, ali no­vac ne­će sta­vi­ti u ne­ku ban­ku, ne­go ulo­ži­ti u no­vi biz­nis i sa su­pru­gom Bo­bom Ži­vo­ji­no­vi­ćem pra­viće vi­no, jed­nu vr­stu ro­zea, bo­je lo­so­sa, ko­je je, pre­ma nje­nim re­či­ma, vi­še na­me­nje­no že­na­ma.

– Ču­li ste u pred­sta­vi o me­ni u Bi­te­fu da po­kre­ćem svo­je vi­no. Me­đu­tim, ja sam još da­le­ke 1986. ima­la svo­je vi­no „le­pa bre­na“, ko­je smo ra­di­li sa Si­će­vom. Da­nas sam za­hva­lju­ju­ći su­pru­gu po­kre­nu­la no­vu li­ni­ju i na­da­mo se da će se do­pa­sti da­ma­ma – ot­kri­la je Bre­na.

Biz­nis oko vi­na, ka­ko sa­zna­je­mo, vo­di­će Bo­ba i Fi­lip Ži­vo­ji­no­vić. Za Ame­ri­ku pro­mo­ci­ju će ra­di­ti Fi­lip, a Bo­ba za Ho­n­g­ko­ng, a ci­lj je osvo­ji­ti ki­ne­sko tr­ži­šte.

Pe­va­či­ca ka­že da je u biz­ni­su veo­ma opre­zna i da ne vo­li o svo­jim ide­ja­ma da pri­ča una­pred.

Hoću da radim

– Me­ni se pu­no to­ga de­ša­va­lo, a me­di­ji stal­no tra­že da ka­žem ne­što no­vo. Ko­n­ce­rt u Za­gre­bu bio je veo­ma uspe­šan, kao i pred­sta­va ko­ju su mi po­sve­ti­li u Bi­te­fu. Ne že­lim da pre­sta­nem da ra­dim i ho­ću da bu­dem ko­ri­sna svo­jim pri­ja­te­lji­ma i po­ro­di­ci. Ne­ću sa­mo da bu­dem ma­j­ka i ku­va­ri­ca – iskre­na je jed­na od na­j­ve­ćih zve­zda na Ba­l­ka­nu.

Ona na na­pa­de po­je­di­nih hr­vat­skih ge­ne­ra­la da joj ni­je me­sto u Za­gre­bu, od­go­va­ra s osme­hom:

– Ne bavim se politikom. Me­ni da ni­je ta­mo me­sto, ne bih ima­la dva ko­n­ce­r­ta. Hr­vat­ska me je izne­dri­la, a do­šla sam ta­mo s po­ru­kom mi­ra. Ovo je 21. vek i mi tre­ba da bu­de­mo pa­me­t­ni, mu­dri i to­le­ran­t­ni. Sti­gla sam sa eki­pom od 120 lju­di da po­ka­žem šta sam ra­di­la ovih 40 go­di­na. Ni­sam ma­ha­la ni­ka­kvim ju­go­slo­ve­n­skim za­sta­va­ma. Isti ko­n­ce­rt je odr­žan u Beo­gra­du i re­pri­za je bi­la u Za­gre­bu. Na mo­joj za­sta­vi pi­šu ini­ci­ja­li „L. B.“ i „Ha­j­de da se vo­li­mo“. Ne ba­vim se po­li­ti­kom, već sa­mo svo­jim po­slom – za­klju­či­la je Bre­na raz­go­vor s no­vi­na­ri­ma na­kon pre­mi­je­re pred­sta­ve „Le­pa Bre­na pro­dže­kt“.

Izvor: Kurir

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Komentari (0)

Ostavi komentar

Ostavite komentar